จิตรกรรม คือ

จิตรกรรม คือ  ศิลปะที่แสดงออกมาผ่านการวาดภาพ การลงสี และการลงสีเพื่อสร้างภาพ เป็นรูปแบบศิลปะสองมิติที่ไม่มีความลึกหรือความหนา แต่เขียนผิดว่าลึกหรือโค้ง ความสวยงามของภาพวาดมาจากการใช้สีในรูปแบบต่างๆ

สีสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท

  • ภาพวาด ( Drawing ) เป็นการวาดด้วยปากกาหรือดินสอเพื่อเขียนบนพื้นผิวของวัสดุรองรับเพื่อสร้างภาพ แต่การวาดเส้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่สีเดียว มันสามารถหลายสีได้ การวาดเส้นเป็นพื้นฐานของศิลปะทุกประเภท
  • จิตรกรรม คือ  (Painting) คือ การวาดภาพโดยใช้พู่กัน พู่กัน หรือวัสดุอื่นๆ มาระบายสีเป็นรูปกันเถอะ สีต้องใช้ทักษะและเครื่องมือในการจัดการมากกว่าการวาดเส้น ภาพวาดมีความสวยงามสมจริงและสมบูรณ์แบบกว่าการวาดเส้น

ลักษณะของภาพวาด

จิตรกรรมสร้างสรรค์ยอดนิยม มีลักษณะหลายประการดังนี้

  • จิตรกรรมภูมิทัศน์ (Landscape Painting) เป็นภาพที่แสดงความสวยงาม หรือความประทับใจในความงามของธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมของศิลปินที่วาดภาพ Landscape นั้น แบ่งออกเป็นลักษณะต่างๆ เช่น ทิวทัศน์ น้ำ หรือทะเล (Seascape) ภาพทิวทัศน์ (Landscape) ทิวทัศน์ของชุมชนหรือเมืองต่างๆ (Cityscape)
  • Portrait (Figure Painting) เป็นภาพแสดงท่าทางต่างๆ ของมนุษย์ทั้งตัว โดยไม่เน้นความคล้ายคลึงของใบหน้า จิตรกรรม คือ 
  • ภาพวาดบุคคลเป็นภาพที่แสดงความคล้ายคลึงกันของใบหน้าของบุคคล
  • ภาพวาดรูปสัตว์ แสดงพฤติกรรมของสัตว์ในรูปแบบต่างๆ
  • ภาพประกอบเรื่อง (Illustration Painting) เป็นภาพที่เขียนขึ้น เพื่อบอกเล่าเรื่องราวหรือถ่ายทอดเหตุการณ์ให้กับผู้อื่น อาจเป็นภาพประกอบของหนังสือ พระคัมภีร์ หรือภาพวาดฝาผนัง อาคารสถาปัตยกรรมต่างๆ และภาพโฆษณาต่างๆ
  • Still Painting (Still Painting) เป็นภาพวาดเกี่ยวกับวัตถุหรือวัตถุที่ไม่ขยับเขยื้อน เป็นสิ่งที่อยู่นิ่ง
  • ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (Mural Painting) เป็นภาพเขียนบนผนังอาคาร โบสถ์ หรือวัด ส่วนใหญ่แสดงเรื่องราวทางศาสนา ชาดก ประวัติของท่านศาสดา กิจกรรมของพระราชา บางส่วนเขียนขึ้นเพื่อประดับประดา ระบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมรูปแบบศิลปะในหมวดทัศนศิลป์ (ทัศนศิลป์) ถือเป็นการสร้างสรรค์ที่ต้องใช้

ความเชี่ยวชาญพิเศษ ทักษะการวาดภาพ จินตนาการ และความห่วงใยจึงสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นรูปธรรมในงานศิลปะหรือวิจิตรศิลป์ จิตรกรรม คือ  ศิลปินอาจมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างผลงานที่เป็นเลิศ ในศาสตร์แห่งการสื่อสาร วัตถุที่ซ่อนอยู่ในงานคือชุดรหัสที่ใช้ถ่ายทอดความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจงาน

ในด้านกิจกรรมทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมทางวิชาการประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดลใจ แนวคิด แนวคิด และกิจกรรมสร้างสรรค์ และความรู้ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและบูรณาการการเรียนการสอนและการพัฒนาต่อยอดมาจากการสร้างความรู้ใหม่

สรุป จิตรกรรม คือ

ดังนั้นงานเขียนที่อธิบายกระบวนการสร้างภาพเขียนจากกรณีศึกษาจิตรกรรมร่วมสมัยในนิทรรศการ “I am” จึงถูกเขียนขึ้นเพื่ออธิบายและอธิบายขั้นตอนการทำงาน จิตรกรรม คือ เผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบของบทความวิชาการที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นงานวิชาการอื่นๆ ต่อไปได้ในอนาคต โครงการสร้างสรรค์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์ในรูปแบบจิตรกรรม เรียกว่า งานวิชาการที่มีคุณค่าเท่ากับงานวิจัยและงานวิชาการประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถเกี่ยวข้องกับก ารสอนและการเรียนรู้ผ่านอาชีพในศิลปกรรมและศิลปะการสื่อสาร ขอบเขตของความคิดสร้างสรรค์ จิตรกรรม คือ