ยก ตัวอย่าง ธรรมชาติ ของ วิทยาศาสตร์

ยก ตัวอย่าง ธรรมชาติ ของ วิทยาศาสตร์ อย่าง น้อย 3 ตัวอย่าง

ยก ตัวอย่าง ธรรมชาติ ของ วิทยาศาสตร์ อย่าง น้อย 3 ตัวอย่าง เมื่อพูดถึงธรรมชาติวิทยา บางคนอาจคิดว่าเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม และจัดได้ว่าเป็นศาสตร์ที่เน้นการศึกษาสิ่งมีชีวิตซึ่งถูกมองว่าเป็นความเข้าใจผิด งานวิจัย ได้นิยามธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไว้หลายประการ เช่น McComas (2000) เสนอว่า ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นการบูรณาการการสืบเสาะหาความรู้ทางสังคมเข้าไว้ด้วยกัน ศาสตร์หลายด้าน เช่น ประวัติศาสตร์การได้มาของวิทยาศาสตร์ สังคมวิทยา และปรัชญา

อธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร

นักวิทยาศาสตร์ทำงานอย่างไร? นักวิทยาศาสตร์ทำงานเป็นกลุ่มทางสังคมได้อย่างไร? และสังคมตอบสนองอย่างไรต่อวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ Johnston and Southerland (2002)  เสนอขอบเขตของวิทยาศาสตร์ไว้ 3 คำถาม คือ โลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และการแสวงหา ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) และคำถามทางวิทยาศาสตร์ (บริษัทวิจัย) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • โลกเป็นสิ่งที่เข้าใจได้
 • ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งถาวร
 • วิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้คำตอบที่สมบูรณ์สำหรับคำถามทั้งหมด
 • วิทยาศาสตร์ต้องการหลักฐาน
 • วิทยาศาสตร์รวมเหตุผลเข้ากับจินตนาการ
 • วิทยาศาสตร์ให้คำอธิบายและการทำนาย
 • นักวิจัยพยายามระบุและหลีกเลี่ยงอคติ
 • วิทยาศาสตร์ไม่อยู่ภายใต้อำนาจหรือเผด็จการ
 • วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมทางสังคมที่ซับซ้อน
 • วิทยาศาสตร์ จัดเป็นสาขาวิชา และได้ดำเนินการในสถาบันต่างๆ
 • กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ต้องมีจริยธรรม
 • นักวิจัยมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะทั้งในฐานะผู้เชี่ยวชาญและในฐานะพลเมือง

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

จากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (เช่น Abd-El-Khalick and Lederman, 2000; Kanchana Mahali and Chatri Fakhamta, 2010; Wiangchai Sangthong Chatri Fuangkamta and Naruemon Yutakhom, 2010) พบว่าอาจารย์และนักศึกษามีความเข้าใจผิดหลายประการเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของความเข้าใจผิดที่พบบ่อย ยก ตัวอย่าง ธรรมชาติ ของ วิทยาศาสตร์ อย่าง น้อย 3 ตัวอย่าง

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งเดียวกัน
  • วิทยาศาสตร์สามารถตอบได้ทุกคำถาม
  • วิทยาศาสตร์ คือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเท่านั้น ไม่รวมวิธีการได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์
  • ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีอยู่แล้วในธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์เพียงแค่ศึกษาหรือใช้ความรู้นี้
  • ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • กฎมาจากทฤษฎีที่พิสูจน์แล้ว
 • กฎหมายเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
 • การได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจินตนาการหรือความรู้เดิมของนักวิทยาศาสตร์
 • ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร?
 • กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เดียวที่ใช้ในการแสวงหาความรู้คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์
 • วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการตายตัว ได้แก่ การสังเกต การกำหนดสมมติฐาน การทดลอง ข้อสรุป ตามลำดับ
 • นักวิทยาศาสตร์สามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระโดยที่สังคมไม่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการตัดสินใจของเขา

อธิบายว่าสาระสำคัญของวิทยาศาสตร์

อุปลักษณ์คือ ซึ่งใช้เพื่ออธิบายเนื้อหาของวิทยาศาสตร์ จากการให้ความหมายของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ สรุปได้ว่า ความหมายของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ คือ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ หมายถึง การศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ได้มาซึ่งความรู้ ผลงานของนักวิทยาศาสตร์หรือสังคม และคุณค่าของวิทยาศาสตร์ต่อสังคม ซึ่ง American Association for the Advancement of Science (National Research Council, 1990) 

สรุป ยก ตัวอย่าง ธรรมชาติ ของ วิทยาศาสตร์ อย่าง น้อย 3 ตัวอย่าง

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งจะบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มีลักษณะเป็นค่านิยม ข้อสรุป แนวคิด หรือแม้แต่คำอธิบายว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร มันเกี่ยวข้องกับอะไรและอย่างไร? คำอธิบายเหล่านี้รวมเข้ากับวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาการของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยมุมมองทางปรัชญาเกี่ยวกับกำเนิด ธรรมชาติ วิธีการ และขอบเขตของความรู้ของมนุษย์ ยก ตัวอย่าง ธรรมชาติ ของ วิทยาศาสตร์ อย่าง น้อย 3 ตัวอย่าง