กระบวนการ ทาง วิทยาศาสตร์

กระบวนการ ทาง วิทยาศาสตร์

กระบวนการ ทาง วิทยาศาสตร์ มนุษย์เราตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ ทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ กลไกต่างๆ ของร่างกาย สิ่งมีชีวิต และอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อเราถามคำถามเราก็เริ่มค้นคว้าหาคำตอบ และอธิบายปรากฏการณ์รอบตัวเพื่อความอยู่รอดและพัฒนาชีวิตของคุณ การตั้งคำถามและค้นหาคำตอบนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาวิทยาศาสตร์ ซึ่งนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งหมายถึงการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ และนี่คือขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติตามได้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ

  • การแก้ไขปัญหา (ปัญหา)
  • สมมติฐาน
  • การทดสอบสมมติฐาน (การทดสอบโดยการทดลอง)
  • การบันทึกผลและวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)
  • บทสรุป

การแก้ไขปัญหา (ปัญหา)

ยก ตัวอย่าง ธรรมชาติ ของ วิทยาศาสตร์ อย่าง น้อย 3 ตัวอย่าง หรือขั้นกำหนดปัญหา คือ ลักษณะปัญหาที่นักวิทยาศาสตร์มักหยิบยกมาศึกษา เริ่มจากการสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว แล้วระบุปัญหาที่ต้องการศึกษา ปัญหาที่ดีควรเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีอยู่ มีความชัดเจน และไม่มีขอบเขตการวิจัยที่กว้างเกินไป ตัวอย่างเช่น ตั้งคำถามต่อไปนี้: “แสงจากหลอดไฟช่วยสังเคราะห์แสงในพืชหรือไม่”

สมมติฐาน

เมื่อได้โจทย์ที่จะศึกษาแล้ว ขั้นต่อไป คือการตั้งสมมติฐาน สมมติฐานคือ “เรากำลังคิดหาคำตอบที่เป็นไปได้” กระบวนการ ทาง วิทยาศาสตร์ สำหรับปัญหาที่เราจะศึกษา แม้ว่าผลการทดลองอาจไม่ตรงกับสมมติฐานของเราก็ตาม สมมติฐานที่ดีควรเป็นสมมติฐานที่ตรงกับปัญหา เข้าใจง่าย และสามารถหาแนวทางการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานนั้นได้ และมักอยู่ในรูปแบบ “ถ้า… แล้ว…” เช่น ถ้าแสงจากหลอดไฟช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ ดังนั้นพืชจะสะสมแป้งและน้ำตาลในใบมากขึ้น

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการใช้ความคิดและกระบวนการคิด เพื่อแสวงหาความรู้ กระบวนการ ทาง วิทยาศาสตร์ รวมทั้งการแก้ปัญหาต่างๆ กระบวนการคิด และการเรียนรู้รวมถึงจินตนาการ ซึ่งเป็นผลมาจากการคิดเฉพาะส่วนและรวมกันของสมองซีกซ้ายและขวา ทักษะกระบวนการวิจัยเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการศึกษาวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 13 ทักษะ

การทดสอบสมมติฐาน (การทดสอบเชิงทดลอง)

ขั้นยืนยันสมมติฐานเป็นขั้นที่ช่วยในการทดสอบ และเพื่อยืนยันว่าสมมุติฐานของเราจะถูกต้องหรือไม่ สมมติฐานสามารถทดสอบได้โดยการรวบรวมข้อเท็จจริงและการสังเกต และทำการทดลอง ในการทดลองวิทยาศาสตร์จะมีตัวแปรที่เป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการทดลองของเรา ค่าของตัวแปรอาจแตกต่างกันไปตามการทดลอง หรือตามที่เรากำหนดตามชนิดของตัวแปร

สรุป กระบวนการ ทาง วิทยาศาสตร์

เป็นอย่างไรบ้างคะกับบทเรียนกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่รวมอยู่ในยากและซับซ้อนใช่มั๊ยคะ แต่ถ้าเพื่อนๆ เห็นภาพการทำงานแล้ว และด้วยการทดสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จริง ๆ ก็กลายเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมาก นอกจากนี้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ยังเป็นแนวทางการศึกษาที่นำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากมาย ทำให้คนเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกลไกของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ดีขึ้น แต่ถ้าเพื่อน ๆ ต้องการดูตัวอย่างการทดลองอื่น ๆ ก็สามารถเข้าไปดูได้ทันทีที่แอปหรือเข้าไปศึกษาได้เลย

บทเรียนวิทยาศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การส่งมอบพืชต่อไปได้ นอกจากนี้ เพื่อนๆ ยังสามารถไปเรียนคณิตศาสตร์ การบวกและการลบจำนวนเต็มด้วยบทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย ชื่นชมอาหารคาวหวาน เรามีวรรณคดี เรื่อง ร้อยกรอง และนิราศภูเขาทองด้วยนะเพื่อน ไปกัน! กระบวนการ ทาง วิทยาศาสตร์